Rosteme s knihou

Projekt Rosteme s knihou je zaměřený na zvyšování čtenářské gramotnosti zejména u dětí a mládeže, k čemuž nás vedou alarmující výsledky výzkumů vzdělanosti dětí v ČR dokazující výrazný pokles v úrovni jejich znalostí ve srovnání s jinými zeměmi. Usilujeme o to, aby se naše společnost začala aktivně zamýšlet nad podporou a propagací četby s ohledem na negativní důsledky, které by ignorance vážnosti problému mohla způsobit. Projekt zaměřený na získávání kladného vztahu k literatuře a knihám oslovuje zajímavým způsobem zejména předškolní a školní mládež s cílem rozvíjet a prohlubovat jejich literární vzdělání a čtenářskou vyspělost, zlepšovat a obohacovat komunikační schopnosti a obecně kulturní znalosti.

Propagace četby

Kampaň běží již od roku 2006 a může se pochlubit řadou iniciativ z oblasti literárních a čtenářských soutěží, anket, knižních výstav, besed s autory, literárně-výtvarných dílen, workshopů i www stránek. Kampaň je uskutečňována ve spolupráci s profesními a mediálními organizacemi a subjekty, které působí v oblasti propagace četby, příp. aktuálně pracují na projektech, jež se této problematiky týkají. Jedná se o partnery z řad knihoven, nakladatelů i občanských sdružení, jelikož i v zahraničí je běžné, že spolu subjekty státního či neziskového a ziskového sektoru úzce spolupracují a využívají svých specifických možností a prostředků k zajištění co nejširší a efektivní propagace četby.

Mezinárodní konsorcium evropských organizací propagujících četbu

Kampaň Rosteme s knihou patří mezi členy EU Read – mezinárodního konsorcia evropských organizací propagujicích četbu. EU Read poskytuje možnost setkávat se se zahraničními partnery se stejným zaměřením, vyměňovat si s nimi zkušenosti a čerpat inspiraci. Nejnovějším projektem této kampaně je Souboj čtenářů soutěž vycházející ze švýcarského projektu La bataille des livres (Bitva knih), jež je určena pro žáky 6. tříd základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. Tento ročník je vybrán proto, že podle průzkumů dnes většina dětí ve věku kolem deseti let přestává aktivně číst krásnou literaturu. Jedním z možných a často úspěšných přístupů, jak motivovat tuto věkovou kategorii k četbě a probouzení zájmu o ni, je forma soutěže. V rámci třídy mají děti za úkol přečíst některou ze zadaných knih, které si mezi sebou rozdělí. V soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky, které prověřují znalosti žáků o obsahu knih získané četbou. V letošním třetím ročníku Souboje čtenářů 2012 spolu měřilo síly 33 tříd z celé České republiky.

Literární a čtenářské soutěže

Velmi oblíbené jsou každoroční literární a čtenářské soutěže, jež jsou vypisovány v několika kategoriích a kterých se pravidelně účastní mezi 600 a 1 000 dětí a mladých lidí z celé České republiky. Do letošní literárně-výtvarné soutěže s názvem Komiks nás baví! přišlo 1 730 příspěvků. V posledních letech dokazovaly děti své literární znalosti a schopnosti například na témata: Příběh tisíce a druhé noci aneb Literatura arabského světa (2011), Žijeme v různých zemích ale kniha nás seznamuje aneb Literatura a sbližování kultur (2010), Za tuhle knihu Vám patří dík! (2009). Hlasovaly v anketě Moje knižní jednička (2009).