Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost - recenze

22.04.2015 07:48

Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost

Autorka: Iva Tomášková
 
Zabývám se čtenářstvím v celém jeho spektru, od předčtenářských aktivit s rodinami nejmenších dětí, v mateřských školkách, ve školách na prvním stupni, v knihovnách, rodinných centrech, dlouholetou praxi mám jako učitelka na víceletém gymnáziu, vedu kurzy pro pedagogy a dospělé zájemce, také pro sociální pracovníky, kteří pracují se seniory, duševně nemocnými či jinak hendikepovanými. Díky tomu jsem získala zajímavý nadhled a potvrdilo se mi, že čtení má hojivé účinky a může pomoci v těžkých životních situacích, čtení nemůže nic nahradit a na sklonku života to může být jediná činnost, kterou se může člověk zabývat,
 
 
S předčtenářskými aktivitami by se mělo začít co nejdříve, aby děti získaly ke čtení potřebnou motivaci. To ve své knize Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost píše i její autorka, která je ředitelkou ZŠ a MŠ a působí jako konzultantka pro zpracování školního vzdělávacího programu pro MŠ a vede vzdělávací akce pro pedagogy. Ve své knize zdůrazňuje, že předškolní věk je nejdůležitějším obdobím v rozvoji dítěte, kdy se utváří vztah ke čtení a vzdělání (kromě jiných dovedností). 
 
V první kapitole Význam čtení pro život  autorka definuje čtenářskou gramotnost jako jednu z nejdůležitějších gramotností, jejíž součástí je vztah ke čtení, doslovné porozumění, posuzování a hodnocení, metakognice, sdílení a aplikace. "Dovednost čtení je velmi důležitá činnost pro prožití kvalitního života," píše Iva Tomášková. V předčtenářském období sice dítě v našich podmínkách neučíme záměrně číst, ale ostatní složky čtenářské gramotnosti je možné a nutné rozvíjet. Při přípravě na čtení má mateřská školka velký podíl a učitelky práci s knihami a příběhy věnují velkou pozornost.
 
 
V dalších kapitolách se autorka věnuje úloze rodiny ve vztahu k předčtenářské a čtenářské gramotnosti, která je nezastupitelná. Následují konkrétní náměty pro práci v MŠ - trénování paměti, pozornosti a soustředění, porozumění textu, sdílení prožitků z četby ap. Ve školce učitelky vedou děti k lásce ke knize, rozvíjejí jejich fantazii, myšlení a řeč, zprostředkovávájí životní zkušenosti. Pracují také s rodiči, motivují je k předčítání dětem. Součástí práce s knihou v MŠ je i dramatizace pohádek, návštěvy divadelních představení, předčítání žáků ze ZŠ, besedy se spisovateli a ilustrátory. Pedagog si musí uvědomit, že jsou různé typy čtenářů a každé dítě se učí jinak, proto je třeba přistupovat k dítěti individuálně. Autorka podrobně popisuje rozvoj smyslového vnímání, rozvoj představivosti a fantazie, rozvoj paměti, rozvoj myšlení, rozvoj řeči a komunikačních schopností, rozvoj motoriky a grafomotoriky.
 
Na závěr je několik již zrealizovaných námětů a projektů z různých MŠ s řadou úkolů a aktivit před a po čtení, třeba i s využitím školního pozemku.
 
Myslím, že tato kniha by měla mít své čestné místo v každé odborné knihovničce v MŠ a na 1.stupni ZŠ.
S pozdravem a poděkováním za práci s knihou
Alena Vorlíčková, autorka projektu Pohádky pro společné čtení